Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Gebruik

Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands bv is eigenaar van alle informatie op deze website. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website berusten bij ons of onze licentiegevers. Wij en onze licentiegevers verlenen u alleen het (op ieder moment) opzegbare, niet-exclusieve en niet voor sublicentie of overdracht vatbare recht voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik (a) deze website te bezoeken en kennis te nemen van de inhoud daarvan en (b) de daarin opgenomen teksten ongewijzigd te kopiëren mits (1) als hulpmiddel om medische kennis, ontwikkelingen en inzichten beter te kunnen begrijpen, (2) de betreffende tekst in zijn geheel wordt gekopieerd, (3) u daarbij vermeldt: “©Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands bv, Alkmaar” en (4) u ten opzichte van de gebruikers van die tekst onderstaande aansprakelijkheidsuitsluiting mede ten behoeve van ons, onze groepsmaatschappijen, onze toeleveranciers en onze onderaannemers bedingt. Enig ander gebruik van deze website is niet toegestaan en kan leiden tot juridische maatregelen. De hierboven verleende toestemming omvat niet het gebruik van het ontwerp of de lay-out van de website boehringer-ingelheim.nl of enige andere website die het eigendom is van, in gebruik is bij, wordt gelicentieerd door of wordt beheerd door één van de groepsmaatschappijen van Boehringer Ingelheim. De onderdelen van deze websites worden beschermd door de wetgeving inzake intellectuele eigendom, imago, oneerlijke concurrentie en andere wetten en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of geïmiteerd. Het is verboden om handelsmerk, logo, grafische, geluids- of beeldweergaven van enige website van Boehringer Ingelheim te kopiëren of opnieuw uit te zenden, tenzij dit uitdrukkelijk werd toegestaan door Boehringer Ingelheim die eigenaar is van deze rechten.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Alle redelijke inspanningen zijn gedaan om op deze website nauwkeurige en actuele informatie op te nemen. Boehringer Ingelheim en zijn groepsmaatschappijen en/of zijn respectievelijke leveranciers doen echter geen uitspraken over de geschiktheid van de informatie in de documenten en verwante grafische weergaven die voor enig doel op deze website worden gepubliceerd. Alle documenten en verwante grafische weergaven worden zonder enige aansprakelijkheid geleverd in de staat waarin ze zich bevinden. Gebruik van deze website is geheel voor eigen risico. Deze website is slechts van algemeen informatieve aard, bedoeld als hulpmiddel om medische kennis, ontwikkelingen en inzichten beter te kunnen begrijpen en is geen vervanging van professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen altijd een arts.

Mededelingen over software, documenten en diensten die op deze website worden verstrekt en over koppelingen met websites van derden.

Boehringer Ingelheim en/of zijn respectievelijke leveranciers noch zijn onderaannemers zijn aansprakelijk voor enige kosten of schade die direct of indirect verband houdt met het gebruiken of niet, gedeeltelijke of slechts met beperkingen kunnen gebruiken van deze website, ongeacht de rechtsgrond waarop aansprakelijkheid wordt gebaseerd. De vorige zin geldt ook voor websites waarnaar in deze website wordt verwezen en voor websites die naar deze website verwijzen.

Mededeling auteursrecht

Copyright © 2018 Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands bv, Alkmaar. Alle rechten voorbehouden.

Mededeling handelsmerk

De handelsnamen van de producten van Boehringer Ingelheim, ongeacht of ze in vetgedrukte karakters of met het handelsmerksymbool ® worden weergegeven, zijn handelsmerken van entiteiten van Boehringer Ingelheim. De namen van de feitelijke bedrijven en producten die hierin worden vermeld, kunnen de handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren. Het gebruik van deze handelsmerken, van de bedrijfsnaam Boehringer Ingelheim en van het bedrijfslogo, behalve zoals hierin wordt toegestaan, is uitdrukkelijk verboden en is mogelijk een schending van de wet. De producten die hierin worden besproken hebben mogelijk verschillende handelsnamen, verschillend(e) etikettering, productpresentatie en sterktes in verschillende landen. Wij verzoeken u contact op te nemen met onze plaatselijke vertegenwoordiging voor het geval er verduidelijking is gewenst.

Vragen en terugkoppeling

Vragen en andere vormen van terugkoppeling die via deze website aan Boehringer Ingelheim zijn gericht dienen geen verband te houden met persoonlijke gezondheidskwesties of specifieke producten die alleen op doktersrecept verkrijgbaar zijn. Deze dienen aan een arts te worden gericht. Indien een bezoeker van deze website reageert met persoonlijke terugkoppelingsgegevens zoals vragen, opmerkingen, suggesties, en dergelijke, zal dergelijke informatie worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en zal Boehringer Ingelheim en/of zijn groepsmaatschappijen geen enkele verplichting hebben met betrekking tot dergelijke informatie en behoudt hij zich de vrijheid voor deze informatie voor anderen, zonder beperking te reproduceren, gebruiken, openbaar te maken en te verspreiden.

Cookies en verzamelde gegevens

U kunt deze website in beginsel anoniem raadplegen. Indien u echter een vraag stelt, solliciteert, etc. verkrijgen wij uw persoonsgegevens. Wij zullen deze verwerken in overeenstemming met toepasselijke privacy wet- en regelgeving. Boehringer Ingelheim draagt zorg voor de beveiliging van de gegevens tegen verlies, diefstal of enige vorm van onrechtmatige verwerking, voor zover een en ander binnenzijn invloed en verantwoordelijkheid valt. Boehringer Ingelheim maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. De cookies zorgen er onder andere voor dat de website bij een volgend bezoek sneller toegankelijk is. Wij kunnen de informatie gebruiken om onze website inhoudelijk en technisch te verbeteren. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u wordt geïnformeerd wanneer u een cookie ontvangt. Instructies m.b.t. het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Meestal kunt u als bezoeker van de website hierna toch nog onbeperkt gebruik maken van de website. Het is echter mogelijk dat bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren als u cookies weigert.

Gegevens die zijn verzameld via de website kunnen worden gebruikt voor analyse van demografische, administratieve en technische gegevens in ruime zin. Daarmee kunnen we onze website en dienstverlening verbeteren.

U heeft het recht Boehringer Ingelheim te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Mocht u commerciële informatie van ons ontvangen en geen prijs stellen op verdere ontvangst daarvan, dan kunt u dit op elk moment aangeven op het hierna genoemde adres. Wij zullen u dan niet langer informatie sturen. Uw reactie kunt u zenden aan:

Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands bv
Postbus 8037
1802 KA Alkmaar
webmaster.nl@boehringer-ingelheim.com
Alle rechten voorbehouden die niet uitdrukkelijk hierin worden verleend.

© 2018
Boehringer Ingelheim bv
Alle rechten voorbehouden.